Księga przychodów i rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to najważniejszy element księgowości uproszczonej. Jest prowadzona w systemie księgowości pojedynczej, polegającej na rejestracji przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji.

Prowadzą ją osoby fizyczne opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1.200.000 euro. Ten rodzaj księgowości prowadzą również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych wykonujące działalność gospodarczą, o ile nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia PKPiR dotyczy również osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg, duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów umożliwia określenie wysokości podatku przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności
w oparciu o zapisy o przychodach i wydatkach.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na prowadzenie księgowości w ten sposób zobowiązani są do prowadzenia następujących ewidencji:
– Ewidencja sprzedaży,
– Ewidencja kosztów,
– Ewidencja środków trwałych, oraz
– Ewidencję wyposażenia.

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, może założyć pełną księgowość, nawet gdy nie przekracza 1,2 mln euro przychodów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rozpoczynania nowej działalności, gdy nie posiadamy wystarczających danych ekonomicznych dotyczących rozpoczynanej działalności i chcemy zebrać szczegółowe dane ekonomiczno-finansowe o nowo uruchamianej działalności.
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą propozycją lub masz pytania to skontaktuj się z nami.